Vergeet de Kamer van Koophandel?

Vorig jaar heeft het Hof van Justitie van de EU voor het eerst het ‘recht om vergeten te worden’ erkend in de zaak Google Spanje/Costeja.[1] De vraag die hem nu voorgelegd is, is of dit recht verder gaat dan onze alledaagse zoekmachines. Geldt dit recht ook voor het handelsregister (de KvK)?

Dit is de vraag waar het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU”) zich over zal moeten buigen. Afgelopen week heeft het Italiaanse Corte suprema di cassazione (hierna: “Hof van Cassatie”) een tweetal prejudiciële vragen aan het HvJEU gesteld die meer duidelijkheid hierover moeten gaan verschaffen.[2] In de Italiaanse zaak is het volgende aan de hand.

De verzoeker Salvatore Manni – wij mogen zijn naam nog wel noemen – is enig bestuurder van een bouwvennootschap. Manni is reeds in 1992 failliet verklaard geweest en deze informatie is te vinden in het handelsregister: namelijk de Kamer van Koophandel van Lecce (officieel het: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, hierna: “KvK”). In een rechtszaak tegen de KvK stelt Manni hierdoor schade te lijden bij de verkoop van zijn wooneenheden en eist (i) dat zijn naam geanonimiseerd of afgeschermd wordt en (ii) dat hij een schadevergoeding ontvangt. De rechtbank wijst zijn vorderingen toe, vooral omdat er inmiddels zo’n aanzienlijke tijd verstreken is. De KvK heeft cassatieberoep ingesteld.

Het Hof van Cassatie wijst op het belang dat het handelsregister heeft met het oog op de rechtszekerheid door relevante gegevens over bedrijven te verstrekken. Ook overweegt hij dat in de Google-arresten geen verplichting gevormd is om de informatie uit het handelsregister te verwijderen, maar juist dat er grenzen worden gesteld aan het gebruik van de uit de registers verkregen informatie door derden die deze vervolgens zelf verwerken. Hij vraagt zich echter af of de betreffende Europese richtlijnen vereisen dat van informatie na een bepaalde duur niet meer door een ieder kennis genomen zou kunnen worden.[3]

De beantwoording van de vragen door het HvJEU zal helaas nog even op zich laten wachten. Wij houden je uiteraard op de hoogte!

Wil je meer weten over het recht om vergeten te worden? Vorig jaar publiceerde het Bulletineke Justitia al een artikel hierover.[4]

Relevante regelgeving:

  • Eerste richtlijn 68/151/EEG van de Raad van 9 maart 1968 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te beschermen van zowel de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken;
  • Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

[1] HvJ 13 mei 2014, zaak C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317.
[2] Vindplaats: HvJ EU 21 mei 2015, IEF 15248, zaak C-398/15 (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce tegen Salvatore Manni). Datum van inontvangstneming: 14 september 2015.
[3] Zie voor een Nederlandse vertaling van de gestelde vragen: https://www.boek9.nl/boek9-berichten/prejudiciele-vragen-over-recht-om-vergeten-te-worden-bij-gegevens-handelsregister
[4] Link: http://www.bj-nijmegen.nl/nieuws/the-right-to-be-forgotten/

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×