Escaperoom: niet gehaald toch prijs

Door: ,

Iedereen heeft het vast weleens meegemaakt: je commissie stelt voor om gezamenlijk een activiteit te doen en je gaat naar een Escaperoom. Bloedfanatiek werk je jezelf door alle kamers heen en je komt met briljante oplossingen. Helaas, vlak voor het einde slaat het noodlot toe: door een ongelukkige samenloop van wisselende licht- en geluidseffecten maak je een misstap op de trap, je valt naar beneden en breekt op meerdere plekken je been en je klaagt de Escaperoom aan voor aansprakelijkheid en betaling van schadevergoeding. Wanneer kun je schadevergoeding vorderen en waar heb je recht op?

Omschrijving feiten

Dit gebeurde de 63 jaar oude eiser toen hij op 12 juni 2015 met een personeelsuitje bij de Escaperoom aankwam. Vlak voor het einde moest hij nog één trap af, deze trap blijkt uit twee onderdelen te bestaan die haaks op elkaar staan. Hij maakte een misstap en viel van het platform naar beneden waarna hij zijn been brak. De Escaperoom voert vervolgens aan in haar verweer dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en eigen schuld[1].

Voor schadevergoeding moet er eerst vaststaan dat er schade is door een gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, zoals wanprestatie of in dit geval de onrechtmatige daad[2]. De onrechtmatige daad in deze casus schuilt in de gevaarzetting waardoor de man naar beneden heeft kunnen vallen.  Dit moet de Escaperoom wel aan te rekenen zijn; als er bijvoorbeeld sprake is van overmacht hoeven ze niet te betalen. Voor deze toerekenbaarheid kijk je naar schuld en het causale verband. De conditio sine qua non (csqn) kent hier echter een omkeringsregel[3]. Op grond van de hoofdregel is het zo dat degene die stelt (zich op het rechtsgevolg beroept) dit ook moet bewijzen, maar omdat we de onrechtmatige daad in dit geval zo erg vinden nemen we het causale verband in beginsel aan.

Kelderluik-criteria

De rechtbank gebruikt in dit arrest de Kelderluik-criteria om te bepalen of er sprake is van een gevaarzetting[4]. Een arrest dat iedere eerstejaars rechtenstudent bij privaatrecht krijgt als je het gaat hebben over schadevergoeding en aansprakelijkheid. Aan de hand van deze normen wordt er gekeken of het gaat om een situatie waarbij het achterwege laten van veiligheidsmaatregelen in strijd is met de  maatschappelijke zorgvuldigheid en of het daarmee onrechtmatig gedrag betreft. De rechtbank stelt  in deze casus vast dat er aan de kant van de Escaperoom sprake is van een gevaarzetting en dus een onrechtmatige gedraging tegen het slachtoffer[5].

Sinds 1919 valt door de Hoge Raad  onder een onrechtmatige gedraging ook het handelen en nalaten dat ingaat tegen de zorgvuldigheid die we in het maatschappelijk verkeer normaal vinden ten aanzien van een persoon of een goed[6]. Oftewel, iedereen is verplicht zich maatschappelijk zorgvuldig te gedragen.  Doe je dit niet en gedraag jij je  onrechtmatige dan komt daaruit voort (als er aan de andere vereisten is voldaan) een subsidiaire verplichting tot schadevergoeding.

Ten eerste moet er gekeken worden naar de waarschijnlijkheid van onoplettendheid. De instructies die vooraf worden gegeven zijn gericht op de spelregels, hierbij is niet vermeld dat er ergens in het spel een mogelijk gevaarlijke trap is. De Escaperoom voert hier aan dat er sprake is van eigen schuld, er is namelijk de mogelijkheid om van te voren de route een keer te doorlopen en hangen er borden met veiligheidsinstructies verspreid over de hele route. Daarnaast vinden ze dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn waarin ze zichzelf niet aansprakelijk stellen voor mogelijke ongelukken[7]. De rechtbank oordeelt echter dat de veiligheidsinstructies die op de borden staan moeilijk zichtbaar zijn als je eenmaal aan het spel begint en dat je daarnaast tijdens het spel bezig bent met winnen. In het donker ben je op zoek naar oplossingen, je let minder op je omgeving en het dus voor de hand ligt dat het waarschijnlijk is dat er niet wordt opgelet.

Vervolgens moet er worden gekeken naar de kans op het ongeval en de ernst van de gevolgen.  Iedereen die ook maar een beetje onhandig is en soortgelijke situaties weleens mee maakt weet dat het vallen van een trap erg pijnlijk kan zijn, laat staan wanneer je van een platform naar beneden valt. Het feit dat gedaagden stellen dat er zijn al zo veel mensen van deze trap zijn gegaan zonder te vallen, vindt de rechtbank geen goed argument.

Ten slotte moet er nog worden gekeken of er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en zo niet hoe bezwaarlijk dit is. De Escaperoom heeft kort na het incident reflecterende strips en een armleuning aangebracht en daarnaast de positie van de bouwlampen aangepast.  Dingen die vrij gemakkelijk ook voor het incident hadden kunnen worden gedaan en de situatie daardoor minder gevaarlijk hadden gemaakt.

Er is voldaan aan de vereisten van gevaarzetting, daarom stelt de rechtbank dat de gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld. Om die reden zijn zij  verplicht  schade te vergoeden volgens artikel 6:162 BW.  De Escaperoom vindt echter dat de eiser zelf voor dit incident heeft gekozen. Op camera beelden blijkt dat de eiser naar de trap heeft gekeken, had kunnen zien dat hier een knik in zat en toch besloten heeft om af te dalen. Volgens artikel 6:101 BW heeft de eiser dus de plicht zijn schade gedeeltelijk of geheel zelf te dragen. Nu vraag ik mij af wie er naar een trap kijkt en denkt “Ja, dit is gevaarlijk, hier zou ik best van af willen vallen”. Ook de rechtbank is het niet eens met dit verweer, de eiser kon de situatie pas inschatten toen hij er eenmaal in zat.

Schadevergoeding

De Escaperoom is dus verplicht schadevergoeding te betalen, maar niet iedere schade leidt tot vergoeding. Het beginsel is: ieder draagt zijn eigen schade met als uitzondering het recht op schadevergoeding toegekend door wanprestatie en onrechtmatige daad[8].  Daarnaast zijn er een aantal andere beperkingen, bijvoorbeeld vinden we dat kinderen onder de veertien zelden eigen schuld hebben bij een ongeluk in het verkeer of daarbuiten. Nu is daar in dit geval geen sprake van maar het is wel iets dat je in je achterhoofd moet houden als je de aansprakelijkheid en schadevergoeding bepaalt: zijn er omstandigheden die zorgen voor een beperking in eigen schuld?

De eiser heeft een eis van 17.500 ingesteld bestaande uit ziekenhuis kosten, reisvergoedingen (e.d.) en immateriële schade van 10.000[9].  In Nederland wordt schadevergoeding voor lichamelijk letsel vaak wel toegekend, zelfs al is het maar voor een blauw oog, schadevergoeding voor geestelijk letsel is uitzonderlijk[10].

In deze zaak is de Escaperoom daarom veroordeeld voor 1.216,70 aan ziekenhuiskosten, 3,000 aan immateriële schade en daarnaast de vergoeding van kosten in het proces omdat zij in het ongelijk waren gesteld. De eiser zal echter nog een lange tijd moeten revalideren en mocht iemand binnenkort een commissie uitje hebben bij de Escaperoom: je hoeft het spel niet altijd uit te spelen om toch te winnen.

 

 

[1] ECLI:NL:RBZWB:2017:244.

[2] Onrechtmatige daad is geregeld in artikel 6:162: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt welke hem kan worden toegerekend is verplicht de schade die de ander daardoor lijdt te vergoeden.

[3] CSQN houdt in “zonder dit was het anders niet gebeurd” oftewel deze actie heeft moeten plaatsvinden voor de schade die is geleden.

[4] ECLI:NL:HR1965:AB7079.

[5] Een gevaarzetting is het scheppen of voort laten duren van een gevaarlijke situatie. Van een onrechtmatige daad is sprake als de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van het gevaarzettende gedrag zo groot is dat de dader naar maatstaven van zorgvuldigheid zich hiervan had moeten weerhouden.

[6] Maeyer 1970.

[7] Een geslaagd beroep op eigen schuld zorgt ervoor dat de schadevergoeding geheel of ten dele voor rekening van de eiser is.

[8] ASSER-RUTTEN, a.w., 2e stuk, pag. 437.

[9] Volgens artikel 6:95 BW bestaat schadevergoeding uit vermogensschade en ander nadeel. Bij vermogensschade kun je denken aan rechtstreekse kosten en ziekenhuiskosten, het andere nadeel is de immateriële schade.

[10] Uitleg over smartengeld komt in een volgend artikel.

Reageer op dit bericht

Recente artikelen

Recente reactie

Door: Benni de Jong

Dit is een helder en verduidelijkend artikel! Al roept Vladimir Poetin ook bij mij enige wrevel en gruwel op, voor het voortbestaan van een land als Rusland is hij mijns inziens onmisbaar, al laat zijn politieke uitvoering zeer te wensen over. Zijn voorgangers waren zéker niet het antwoord op deze post-communistische (groot?)macht! Gorbatsjov was té voortvarend in zijn progressieve beleid, terwijl de vrouwen betastende, immer dronken Jeltsin er een puinhoop van maakte. In de jaren negentig was Rusland dan ook een broednest van criminelen, die vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan : het tekende de geboorte van de Russische mafia, die, inmiddels naar het Westen doorverhuisd, onuitroeibaar blijkt te zijn! Poetin, tenslotte, "het gesorg dat alles wir reg gekom het"... welnu, veel dan toch. Volgens mij wordt het weer tijd voor het herstel van de post-tweedewereldoorlogse Sovjet-Unie (of het eerdere tsaristische Russische Rijk), qua grondgebied en mensenmassa dan, om een voorlopig tegenwicht te kunnen bieden aan opkomende grootheden als China en India, en wie weet aan welke landen in Azië en mogelijk ook in Latijns-Amerika en Afrika nog meer, voor zover die zich in de nabije toekomst zullen komen aandienen om een stuk van de machtstaart in de wereld mee te verorberen... Ook voor de rest van het noordelijk halfrond, ons leefgebied, zal dit een steun blijken te zijn. Het puntje "Nederlandse-taalgebruik" is nog wat zorgelijk bij Chantal. Echter, de schrijfster is een jongedame van 20 lentes, die zich in de loop der jaren op dat punt nog wel verder ontwikkelen zal. Haar opmerkzaamheid en historische verwijzingen laten niets aan scherpte en zorgvuldigheid te wensen over. Ga zo door, mejuffrouw Van der Welde!

Door: Carola Leenders

Mooi artikel Kyra! Trots op je!

Door: Erna Smittenberg

"Smittenberg" uiteraard ...:.)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×